Tennis4Fun

Zin om te tennissen of padellen? Durf je ook de best uit jezelf en andere te halen?
Kom dan aansluiten bij de leukste actieve training.

Training inschrijfformulier / Training application form (* verplicht invullen / mandatory to fill in)

Contact naam (*) *
Naam deelnemer (*) *
Man of Vrouw? *
E-mailadres (*) *
Tel nr (*) *
Geboortedatum (*) *
Volledig adres (Straat en nr, Plaats, Postcode) (*) *
Graag aangeven wat voor training gewenst is *

Reglement van Tennis4Fun (Versie 1-4-2021)

Inschrijven voor een tenniscursus en de indeling

§ Geef zo veel mogelijk dagen en uren aan waarop jij beschikbaar bent. Dit verhoogt de kans om ingedeeld te worden.

§ Inschrijfformulieren met één beschikbaarheid of onvolledig ingevulde formulieren worden mogelijk niet geaccepteerd.

§ Er kan niet gegarandeerd worden dat de voorkeur voor een les type dat u opgeeft gevormd kan worden. Mocht dit het geval zijn, dan zal er in overleg met u een oplossing gezocht worden. Dit kan eventueel betekenen dat u een ander les tarief gaat betalen.

§ Bij indeling van de les groepen wordt gekeken naar de volgende factoren: inschrijvingsdatum, mate van beschikbaarheid, niveau, leeftijd, de beschikbaarheid van de andere inschrijvingen van hetzelfde niveau, aantal seizoenen les gehad.

§ De complete tenniscursus: het indelen van de lesgroepen, de les data, de inhoud van het les programma, technische en tactische zaken, het toewijzen van de leraar, zijn uitsluitend taken van ‘Tennis4Fun’.

§ Het les tarief is inclusief een bijdrage voor de ballen, baanhuur en het lesmateriaal. Junior les tarieven zijn van toepassing t/m 17 jaar.

§ Alle informatie over les duur en les tarieven is onder voorbehoud van druk -en schrijffouten. ‘Tennis4Fun’ heeft het recht deze te corrigeren en zal zijn leerlingen daarvan op de hoogte brengen.

Betaling

§ Recht op deelname aan tennislessen ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld.

§ Bij betaling dient er binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

§ Indien de overheid btw wijzigingen uitvoert mag Tennis4Fun het verschil doorbelasten met terugwerkende kracht.

§ Deelnemers hebben helaas geen recht op geld terug of lessen in te halen wanneer de overheid beslist dat we niet meer mogen sporten (i.v.m. maatregelen tegen ziektes zoals bijv. Corona).

 

Tennislessen en andere informatie

§ 1 lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.

§ Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist zijn voor rekening van de cursist.

§ Ingeroosterde inhaal les uren zullen alleen gebruikt worden indien een les niet doorgaat vanwege afwezigheid van de trainer.

§ ‘Tennis4Fun’ beslist wie de tennisbanen mogen gebruiken wanneer ingeroosterde inhaal lesuren niet gebruikt worden.  

§ ‘Tennis4Fun’ beslist indien nodig les te geven op een andere locatie (bijv. vanwege slecht weer of beperkt # buiten banen beschikbaar zal de les soms in een hal gegeven worden).

§ ‘Tennis4Fun’ beslist indien nodig leerlingen van de baan te halen zodat de groundsman de banen kan besproeien.

§ Deelname aan een les, les reeks of cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

§ ‘Tennis4Fun’ is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten

§ Tennis4Fun wil soms foto's en/ of film opnames van leerlingen en evenement deelnemers gebruiken. Dit i.v.m. het Tennis4Fun website en techniek analyses. Wanneer u akkoord gaat met dit reglement, geeft u toestemming hiervoor.

§ In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist ‘Tennis4Fun’.

§ 1 lesuur = 1 training uur.

 

Privacybeleid en Cookiebeleid

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt Tennis4Fun diensten, websites van (“Sites”) en de mobiele applicaties van Tennis4Fun (“Apps”). Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Tennis4Fun is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, aan onze evenementen of wedstrijden deelneemt, of gebruik maakt van onze Sites of Apps.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

o contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres;

o login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;

o persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;

o betalings- of credit card gegevens;

o afbeeldingen, foto’s en video’s;

o gegevens over fysieke eigenschappen, waaronder gewicht, lengte en lichaamsafmetingen;

o gegevens over fitnessactiviteiten die u deelt of die worden gegenereerd door onze Sites of Apps (tijd, duur, afstand, locatie, calorieverbruik, tempo/paslengte); of

o persoonlijke voorkeuren, waaronder uw verlanglijst en marketing- en cookievoorkeuren.

KINDEREN

Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn niet toe zich te registreren op onze Sites of Apps. We zullen om toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers vragen wanneer kinderen deelnemen aan Tennis4Fun ervaringen en evenementen.

WAAROM en HOE gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Om de functies van de Sites, Apps en diensten die u vraagt te leveren

Wanneer u onze Sites en Apps gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op Tennis4Fun.nl, of als u deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden.

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van Tennis4Fun. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.

Indien u een bestaande klant van Tennis4Fun bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke Tennis4Fun producten of diensten (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, evenals gegevens van andere Tennis4Fun producten of diensten – zoals uw gebruik van de Sites en Apps van Tennis4Fun, uw bezoeken aan of aankopen in de Tennis4Fun diensten, uw deelname aan Tennis4Fun evenementen en wedstrijden – gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies. We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze Sites en Apps te beheren.

Om de rechten, eigendom of veiligheid van Tennis4Fun of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze Sites en Apps gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze Sites, Apps en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van Tennis4Fun.nl producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren.  

Gebruik (verwerking) van Workout-gegevens

Zoals hierboven vermeld, verzamelt Tennis4Fun soms gegevens over uw fitnessactiviteit of uw fysieke eigenschappen, gezamenlijk “Workout-gegevens” om onze Apps en andere diensten aan te bieden. Gelet op het persoonlijke karakter van deze gegevens, streven wij ernaar u duidelijk te informeren over hoe de Workout-gegevens gebruikt zullen worden. Aangezien deze gegevens in bepaalde rechtsgebieden als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd, nemen wij gepaste maatregelen voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens en, waar vereist door toepasselijk recht of door het interne beleid van Tennis4Fun, zullen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van uw Workout-gegevens.

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.

Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze Sites en Apps.

* Indien u Tennis4Fun producten van onze Sites en Apps koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig.

* Als u gebruik maakt van onze Apps, zijn wij afhankelijk van uw toestemming voor de verwerking en voor bepaalde beperkte doeleinden om onze overeenkomst met u uit te voeren (bijvoorbeeld ten behoeve van in-App aankopen).

* Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.

DELEN van uw persoonsgegevens

Delen door Tennis4Fun

Tennis4Fun deelt uw persoonsgegevens met:

* Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Tennis4Fun, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,

* Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Sites en Apps of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze Sites en Apps en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).

* Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Delen van gegevens door uzelf

Wanneer u bepaalde sociale functies op onze Sites of Apps gebruikt, kunt u een openbaar profiel aanmaken dat mogelijk informatie bevat zoals uw schermnaam, profielfoto en woonplaats. U kunt eveneens inhoud delen met uw vrienden of met het publiek, waaronder informatie over uw Tennis4Fun activiteit. Wij raden u aan gebruik te maken van de middelen die Tennis4Fun aanbiedt om het sociale delen van informatie te beheren om te bepalen welke informatie u via de sociale functies van Tennis4Fun beschikbaar stelt.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Versleuteling & Beveiliging

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

Sommige gegevensontvangers met wie Tennis4Fun uw persoonsgegevens deelt kunnen zich in een ander land bevinden dan het land waar uw persoonsgegevens aanvankelijk verzameld werden. Het is mogelijk dat de wetgeving in dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als het land waar u uw persoonsgegevens aanvankelijk verstrekt hebt.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw Tennis4Fun account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

UW RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Afmelden voor direct marketing

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van Tennis4Fun via e-mail of SMS.

          

COOKIES en Pixel Tags

Wanneer u onze Sites gebruikt, verzamelt Tennis4Fun informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL's.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Sites door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Sites door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten. Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de Sites, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze Sites te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën cookies die op onze Sites gebruikt worden:

o Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de Site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u wordt herinnerd wanneer u op onze Sites surft binnen één enkele sessie of, indien u dit wenst, van sessie tot sessie. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.

o Prestatie: Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van onze Sites verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we uw verzoek sneller kunnen verwerken en maken deze cookies het mogelijk voor ons om de door u geselecteerde sitevoorkeuren te onthouden. Indien u deze cookies weigert, kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trage werking van de Sites.

o Sociale media en advertenties: Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze Sites via sociale media te delen. Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze Sites. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/of kunt u geen content delen via sociale media.

U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de “Cookie-instellingen” onderaan elke pagina van onze Sites.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de Tennis4Fun Sites of op een andere wijze), raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren. U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot verschillende functies die onze Sites en Apps efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

Tennis4Fun Sites en Apps GEBRUIKEN samen met producten en diensten van derden

Onze Sites en Apps staan u toe om interactie te hebben met een groot aantal andere digitale producten en diensten. Onze Sites en Apps kunnen bijvoorbeeld integreren met activiteitentrackers van derden en sociale netwerken.

Indien u ervoor kiest om uw Tennis4Fun account te verbinden met een toestel of account van een derde, zullen uw privacyrechten op platforms van derden beheerst worden door hun respectievelijke beleid. Bijvoorbeeld, indien u ervoor kiest om uw Tennis4Fun-activiteit te delen op sociale media van derden, zullen de gegevens die zich daar bevinden vallen onder het beleid van die sociale media platforms.

Onze Sites en Apps bevatten mogelijk links naar andere websites en apps (van derden) voor uw gemak of voor uw informatie. Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen en -beleid, en wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacypraktijken van de websites of apps.

WIJZIGINGEN in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites en Apps posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

VRAGEN en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met Tennis4Fun:

info@Tennis4Fun.nl.

Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.